30/07/21  Tin tức từ Sở  68
Ngày 23/7/2021, Sở Nội vụ có công văn số 1790/SNV-CCHC về việc phối hợp tuyên truyền mã QR Code của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh.
 25/02/21  Tin tức từ Phòng  119
Thực hiện Công văn s 230/SGDĐT-TTS ngày 01/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc triển khai Chỉ thị s 03/CT-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang