25/02/21  Tin tức từ Phòng  60
Thực hiện Công văn s 230/SGDĐT-TTS ngày 01/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc triển khai Chỉ thị s 03/CT-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang