A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

V/v triển khai Chỉ thị s 03/CTUBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh

Thực hiện Công văn s 230/SGDĐT-TTS ngày 01/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc triển khai Chỉ thị s 03/CT-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang

Thực hiện Công văn s 230/SGDĐT-TTS ngày 01/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc triển khai Chỉ thị s 03/CT-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang đề nghị các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: 1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đ i với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, t cáo; Quy định s 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đ i thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Kế hoạch s 86- KH/TU ngày 31/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 35- CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị s 24/CT-UBND ngày 24/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, t cáo. 2. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác công tác tiếp công dân theo định kỳ, đột xuất đúng quy định của Luật tiếp công dân; thường xuyên tổ chức đ i thoại; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, quán triệt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các văn bản có liên quan đến bầu cử đại biểu Qu c hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành ph ; kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, t cáo, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, t cáo kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, hạn chế đơn thư khiếu nại, t cáo vượt cấp và không để trở thành “điểm nóng”....


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan